Закон України "Про дошкільну освіту"


№2628-III, із змінами від 19 грудня 2006 р.


Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1.

Законодавство України про дошкільну освіту
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2.

Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту
Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
• забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
• забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
• визначення змісту дошкільної освіти;
• визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
• визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;
• створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.

Стаття 3.

Державна політика у сфері дошкільної освіти
1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.
Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
2. Держава:
• надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
• забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
• піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;
• сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.


Стаття 4.

Дошкільна освіта. Дошкільний вік
1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні.
2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:
• забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
• формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
4. Періоди дошкільного віку:
• немовляти;
• молодший дошкільний;
• середній дошкільний;
• старший дошкільний.


Стаття 5.

Система дошкільної освіти
Систему дошкільної освіти становлять:
• дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
• наукові і методичні установи;
• органи управління освітою;
• освіта та виховання в сім'ї.


Стаття 8.

Роль сім'ї у дошкільній освіті
1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Стаття 9.

Здобуття дошкільної освіти
1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри,політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.
2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.
4. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.
5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють:
• у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
• у сім'ї;
• за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.

Стаття 28.

Права дитини у сфері дошкільної освіти
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
2. Дитина має гарантоване державою право на:
 безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
 захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 здоровий спосіб життя.

Кiлькiсть переглядiв: 359

Коментарi